Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ ÁSZF”) tartalmazzák a Mondat Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett, a www.holdnaptar.hu honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető, megtekinthető és használható webáruház használatára, valamint a Szolgáltatóval a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint kötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) alapján szerződéses jogviszonyba kerülő ügyfelekre, vevőkre (a továbbiakban: „ Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat.

A Honlapon az Ügyfelek megtekinthetik a Hold fázisait, a napi csillagjegyeket, az egyes napokra javasolt tevékenységeket, valamint webáruházban a Holdnaptár fali- és zsebnaptár változata, és az Útmutató Hold című kiadványok rendelhetők meg.

 

1. A szolgáltató adatai

1.1. Név: Mondat Nyomdaipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. Székhely: 2600 Vác, Nádas utca 2.

1.3. Adószám: 10811942-2-13

1.4. Cégjegyzékszám:13-09-154795

1.5. Nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

1.6. Bankszámlaszám: 12026001- 01667831- 00300001

1.7. Bankszámlát vezető pénzintézet: Raiffeisen BankRaiffeisen Bank

1.8. Webáruház címe: www.holdnaptar.hu

1.9. Elektronikus elérhetőség:

1.10. Telefonos elérhetőség: 06-20-383-5947

1.11. A kapcsolattartó személy neve: Szalay Zita

 

2. Általános rendelkezések

2.1. A Honlap üzemeltetője a Mondat Nyomdaipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, amely Magyarországon törvényesen bejegyzett és működő gazdasági társaság.

2.2. Jelen ÁSZF a Honlapon történő közzététellel, a közzététel időpontjában válik hatályossá. Az ÁSZF rendelkezései valamennyi Ügyfélre, valamint a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyba nem kerülő, azonban a Honlapot látogató, olvasó személyre (a továbbiakban: Felhasználó) kiterjednek. A Felhasználó a Honlap látogatásával, valamint az Ügyfél a Szerződés megkötésével elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, azokat megértette, tudomásul vette és magára nézve kifejezetten kötelezőnek ismerte el. Az Ügyfél a Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a webáruházonkeresztül történő vásárláshoz (Megrendelés elküldéséhez) köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg.

2.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF bármikor történő egyoldalú módosítására, amelyet a Felhasználó, illetve az Ügyfél elfogad. A mindenkor hatályos ÁSZF a Honlapon elérhető, megjelölve a hatálybalépés napját. A szerződéses jogviszonyra mindig a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezési irányadóak.

2.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap teljes tartalma mindenkor mindenki számára hozzáférhető, nem vállal felelősséget továbbá az olyan hibákért, amelyek a számítógépes online rendszerek, szerverek, szoftverek vagy az internet nem megfelelő működéséből adódnak.

2.5. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlapon megjelenő szöveg, kép, leírás, fénykép, ábra, egyéb formai és tartalmi elemek a Szolgáltató tulajdonában vagy jogszerű használatában álló, a szerzői jog által védett elemek.

 

3. A szerződéskötésre, a szerződésre és a teljesítésre vonatkozó feltételek

3.1. A Szolgáltató, mint eladó és az Ügyfél, mint vevő (a továbbiakban: „Vevő”) között létrejövő Szerződés alapján a Szolgáltató a tulajdonában álló egy vagy több ingó dolog (a továbbiakban: „ Termék(ek)”) tulajdonjogát ellenérték fejében adásvétel jogcímén ruházza át a Vevőre.

3.2. Szerződést – természetes személy Vevő esetén – kizárólag 14. életévét betöltött személy köthet. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő korlátozottan cselekvőképes kiskorúnak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „ Ptk.”) alapján, akinek szerződéskötésére a Ptk. 2:12 §-a irányadó.

3.3. A Szolgáltató a Honlapon részletesen feltünteti a Termék nevét, leírását, a Termékről fotót jeleníthet meg. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelhetnek, így a Termék színében, kisebb részleteiben eltérhet a Honlapon szereplő fényképtől.

3.4. A Szerződés megkötésére online, a webáruházon keresztül, valamint a Szolgáltató telefonos elérhetőségén keresztülvan lehetőség.

3.5. Rendelés menete:

Webáruházonkeresztül történő vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges. A Vevő a Megrendelés oldalon beírja a megrendelni kívánt mennyiséget az egyes Termékekhez, megadja a nevét, e-mailcímét, telefonszámát, a számlázási és a kézbesítési címét, majd a Megrendelés elküldése gombbal elküldi a megrendelést. A Vevő köteles az adatait a valóságnak megfelelően megadni. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Vevőt ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Vevő valótlan vagy hibás adatokat adott meg.Ezt követően a Vevő és a Szolgáltató is email-ben értesítést kap a megrendelésről, amely email-re válaszolva Vevő visszaigazolást küld a megrendelésről a Szolgáltatónak. Ha a visszaigazoló email a megrendelés elküldésétől 48 órán belül nem érkezik meg a Szolgáltatóhoz, a Vevő megrendelése törlésre kerül.

3.6. A Termék Vételára magyar forintban értendő és tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA), a csomagolás és a kiszállítás díját is.

3.7. A Szolgáltató jogosult a Vételár módosítására. Az új Vételár a Honlapon történő feltüntetéstől érvényes. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Termék Vételárát a Megrendelést követően megváltoztassa, a Vételár Honlapon történő hibás feltüntetése vagy egyéb ok miatt. A Szolgáltató ebben az esetben a megváltozott Vételárról haladéktalanul köteles értesíteni a Vevőt, aki az értesítést követően jogosult a Szerződéstől elállni. Amennyiben a Vevő elállási szándékát a Vételár megváltoztatásáról szóló értesítés kézhezvétele után 3 munkanapon belül nem közli a Szolgáltatóval, úgy tekintendő, hogy a Vevő elállási jogával nem kívánt élni.

3.8. A megrendelések feldolgozása:

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8 órától 16 óráig történik. A megrendelés leadására a feldolgozásaként megjelölt időponton túl is lehetőség van, amennyiben ez a munkaidő lejárta után történik, a megrendelés az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. A 3.5. pont szerinti visszaigazoló email elküldését követően a Szolgáltató e-mailben, vagy telefonon visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést. Általános teljesítési határidő utánvételes vásárlás esetén a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül, átutalásos fizetés esetén a Vételár beérkezését követő 5 munkanapon belül.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések részleges vagy teljes visszautasítására. Részben történő teljesítésre kizárólag a Vevővel történő egyeztetést követően, az ő beleegyezésével kerülhet sor. Ilyen esetben a termék vételárának átutalása esetén az adásvétel nem teljesített észére jutó összeget a Szolgáltató visszafizeti a Vevő részére.

3.9. A Vételár megfizetése:

A Vételárat a Vevő a Szolgáltató bankszámlaszámára történő átutalás útján, vagy a kiszállításkor utánvétellel fizetheti meg.Átutalás esetén a teljesítés időpontja az a nap, amely napon a Vételár a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került. A Szolgáltató a Számlát a Vevő által megadott számlázási adatok alapján állítja ki és a Termékkel együtt küldi meg papír alapon a Vevőnek. A Termék tulajdonjoga a teljes Vételér megfizetésével száll át a Vevőre, a Termékkel kapcsolatos kárveszély pedig a Termék Vevő általi átvételével.

3.10. Szállítási mód:

Kizárólag futárszolgálattal történő kiszállításra van mód, amit a Szolgáltató az alábbi futárszolgálaton keresztül teljesít: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., adószám: 12369410-2-44, ).

3.11. A Termékek szállítási ideje:

A szállítás pontos időpontját a Megrendelést visszaigazoló email tartalmazza. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a banki átutalásos fizetési mód szállítás feltétele a teljes Vételár Szolgáltató bankszámláján történő jóváírása, valamint a visszaigazoló email-ben megjelölt szállítási idő a teljes Vételár Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás napjától számítandó.

3.12. A Termékek átvétele:

A Vevő köteles a Termék átvételére. Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén a Vevő köteles Terméket az átvételkor ellenőrizni és a hibátlan teljesítést a fuvarlevél aláírásával nyugtázni. A Vevőnek jogában áll a Terméket az átvételkor a csomagolásból kibontani és megvizsgálni. Sérülés vagy a Termék hibája esetén köteles a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni és a Terméket a Futárszolgálattal a Szolgáltató részére visszaküldeni. Ezt követően a Szolgáltatónak nem áll módjában a Vevő olyan hibás teljesítésére vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a Termék átvételkor való megtekintésekor észrevett, vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie.Ha a Termék átvételére a Szolgáltató által megjelölt időpontot követő 14 napig a Vevőnek felróható okból nem kerül sor, a Szolgáltató jogosult a Szerződéstől elállni és a Vevő által részére megfizetett teljes Vételárat megtartani.

 

4. Elállás

4.1. Ha a Vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: „ Fogyasztó”), a Termék átvételétől számított 14 naptári napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől.

4.2. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (személyesen, postán ajánlott tértivevényes levélként a Mondat Kft., 2600 Vác, Nádas utca 2. címre vagy elektronikus úton küldött levél útjána email címre). A Fogyasztóaz Elállási nyilatkozatát a Honlapon közzétett és erre a célra készített formanyomtatvány kitöltésével és a jelen pontban foglaltak szerinti közlésével is megteheti.

4.3. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, haa levélben vagy email-ben tett Elállási nyilatkozatát a Termék átvételétől számított 14 napon belül postára adja, illetve elküldi.

4.4. A Fogyasztó az Elállási nyilatkozatának megtétele után haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül köteles a Terméket a saját költségén a Szolgáltató részére visszajuttatni.

4.5. A Szolgáltató legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített teljes Vételárat a Vevő által megadott bankszámlára. A Fogyasztó kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Termék Vételárát, amíg a Fogyasztó a Terméket nem küldte vissza vagy nem igazolta kétséget kizáróan a visszaküldés tényét.

4.6. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett értékcsökkenést köteles megtéríteni a Szolgáltató részére. A Szolgáltató megtagadhatja a Termék visszavételét különösen akkor, ha a Termék sérült vagy hibás, és a hiba oka a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követően és/vagy a Fogyasztónak felróhatóan keletkezett.

4.7. A Fogyasztó nem gyakorolhatja az indokolás nélküli elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

4.8. A jelen 4. pontban szabályozott elállási jog nem érinti a Fogyasztó vagy a Vevő jelen ÁSZF 5.2. pontjában foglalt esetleges elállási jogát.

 

5. Kellékszavatosság éstermékszavatosság

5.1. A Szolgáltatót a Ptk. alapján a hibás teljesítésért kellékszavatossági és jogszavatossági kötelezettség terheli. Hibás teljesítésnek minősül, h a Termék Vevő részére történő átadásának időpontjában nem fele meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, tekintettel arra, hogy a Terméknek alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra történő használatra. A termék hibájának fennállását a Vevőnek/Fogyasztónak kell bizonyítani a jelen pontban meghatározottak szerint.

5.2. Kellékszavatosság:

A Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

5.3. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vevő már nem érvényesítheti.

5.4. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a Terméket a Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés, azaz a Termék átvétele időpontjában is megvolt.

5.5. Termékszavatosság:

A Fogyasztó a Termék hibája esetén - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Fogyasztó a termékszavatossági igényét a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

5.6. A Fogyasztó/Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

6. Szavatossági igény bejelntésének módja, panaszkezelés

6.1. A Vevő bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (2600 Vác, Nádas utca 2.) küldött ajánlott levélben, vagy elektronikus levélben ( ). Ebben az esetben a levélnek tartalmaznia kell:

  • a Vevő nevét, címét,
  • a termék megnevezését, vételárát,
  • a vásárlás időpontját,
  • a hiba bejelentésének időpontját,
  • a hiba leírását,
  • a Vevő által érvényesíteni kívánt igényt.

6.2. A Szolgáltatóa panaszt a bejelentését követő 48 órán belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről email-ben értesíti a Vevőt. A 48 óra számításánál kizárólag munkanapok számítódnak.

 

7. Egyéb rendelkezések

7.1. Az adatvédelmi tájékoztató a jelen ÁSZF mellékletét képezi és elérhető a …. linken.

7.2. A jelen ÁSZF –re és értelmezésére a magyar jog szabályai irányadók.

7.3. A jelen ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvénytelenségét nem érinti.

7.4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók.

 

 

Kelt: Budapest, 2019. október 20.
A jelen ÁSZF hatálybalépésének napja: 2019. október 20